Πιστοποιητικά ΠΕΙ

Είναι η διαδικασία της επικαιροποίησης οδηγητικών γνώσεων, διατάξεων, σύγχρονης αντίληψης των μεταφορών και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για όλους τους οδηγούς που κυκλοφορούν στην ενιαία Ε.Ε.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 74 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών. Οι επαγγελματίες οδηγοί για να συνεχίζουν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να αποκτήσουν ΠΕΙ και να σφραγίσουν το δίπλωμά τους με τον κωδικό 95.

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ):

Τα ΠΕΙ διακρίνονται σε ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών και σε ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων

Πεδίο εφαρμογής του ΠΕΙ

 

GREUΠεριγραφή
Γ C Φορτηγά με μέγιστη μάζα μεγαλύτερη από 3500 kg
Γ1 C1 Φορτηγά με μέγιστη μάζα από 3500 kg μέχρι 7500 kg
Γ+Ε C+E Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας C και ρυμουλκούμενο
Γ1+Ε C1+Ε Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχηματης κατηγορίας C1 και ρυμουλκούμενο
Δ D Λεωφορεία μεταφοράς προσώπων που έχουν περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών εκτός της θέσης του οδηγού
Δ1 D1 Λεωφορεία μεταφοράς προσώπων που έχουν περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών εκτός της θέσης του οδηγού, όχι όμως περισσότερες από 16 θέσεις εκτός της θέσης του οδηγού
Δ+Ε D + E Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχηματης κατηγορίας D και ρυμουλκούμενο
Δ1+Ε D1+Ε Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχηματης κατηγορίας D1 και ρυμουλκούμενο

Γενικές Πληροφορίες για την Έκδοση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας

Τι ισχύει για τους Νέους Οδηγούς

Ποιος είναι ο σκοπός των Π.Ε.Ι.

Θεματικές Ενότητες Επιμόρφωσης - Κατάρτισης

Εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων

Θέματα που αφορούν τις άδειες C1, C1+E, C, C+E ΜΟΝΟ

Θέματα που αφορούν τις άδειες D1, D1+E, D, D+E ΜΟΝΟ

Οι νέοι οδηγοί που επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), μπορούν να επιλέξουν είτε τη διαδικασία «Αρχικής Επιμόρφωσης», είτε τη διαδικασία «Ταχύρρυθμης Αρχικής Επιμόρφωσης». Οι διαδικασίες αυτές αποσκοπούν στο να επαληθεύσουν εάν οι υποψήφιοι οδηγοί διαθέτουν το επίπεδο γνώσεων που απαιτείται για την οδήγηση του οχήματος της κατηγορίας που τους ενδιαφέρει.
Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν τη διαδικασία της «Αρχικής Επιμόρφωσης» θα πρέπει να παρακαθίσουν σε θεωρητικές εξετάσεις και εφόσον επιτύχουν, να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία.
Η θεωρητική εξέταση διαρκεί 4 ώρες και αποτελείται από δύο δοκιμασίες:

α) από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, και β) από μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων
Η πρακτική δοκιμασία διοργανώνεται από το αντίστοιχο Τμήμα Οδικών Μεταφορών και αποτελείται από δοκιμασία οδήγησης που προορίζεται να αξιολογήσει τη σε βάθος γνώση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλούς οδήγησης. Η ελάχιστη διάρκεια της δοκιμασίας αυτής είναι 90 λεπτά.

 

Αναλυτικά η νομοθεσία:

 

α) Η οδηγία 2003/59/ΕΚ “Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003″ σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου”

Οδηγία 2003/59/ΕΚ

 

β) π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Β΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 ‘’σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου’’, όπως αυτή η οδηγία τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006»

π.δ. 74/2008

 

γ) Η Υπουργική απόφαση οικ. 72048/9666/08/2009 (ΦΕΚ 216/Β΄) «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών»

72048/9666/08/2009

 

δ) Η Υπουργική Απόφαση 45990/5584/2009 (ΦΕΚ 1782/Β΄) «Συμπλήρωση-τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 72048/9666/08/2009 ‘’Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών» (ΦΕΚ 216/Β΄)»

45990/5584/2009

 

ε) Η Υπουργική Απόφαση οικ. 49522/6046/2009 (ΦΕΚ 2024/Β΄) «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων»

49522/6046/2009

 

στ) Με το νέο νόμο 3897/2010 «Σύσταση Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις» αντικαταστάθηκαν παράγραφοι του άρθρου 6 του π.δ.74/2008 και συμπληρώθηκε το άρθρο 7 αυτού.

3897/2010

Εγκύκλιοι

 

α) Η εγκύκλιος 11092/1399/17-3-2009 «Κοινοποίηση ΦΕΚ “Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), για τη αρχική επιμόρφωση ορισμένων κατηγοριών οδηγών οδικών οχημάτων”»

11092/1399/17-3-2009

 

β) Η εγκύκλιος Γ454/19716/1780/09/28-7-2009 «Διευκρινίσεις σχετικά με τους οδηγούς συγκεκριμένων οχημάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)»

Γ454/19716/1780/09/28-7-2009

 

δ) Η εγκύκλιος οικ. 52678/6384/29-9-2009 «Κοινοποίηση ΦΕΚ Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α’), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων»

52678/6384/29-9-2009

 

ε) Η εγκύκλιος οικ. 49377/6021/11-9-2009 «Διευκρινίσεις για την πρακτική εξέταση για τη χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών»

49377/6021/11-9-2009

 

στ) Η εγκύκλιος 51923/6856/19-9-2008 «Χορήγηση αδειών οδήγησης κατηγορίας Δ»

51923/6856/19-9-2008

 

ζ) Η εγκύκλιος 5463/703/18-3-2010 «Θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών για χορήγηση ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών»

5463/703/18-3-2010

Go to top